обратно към списъка

Правила за провеждане на кампанията “Спечели покана за MTV Varna Beach”!

MTV UP!, 14.06.2017.

Правила за провеждане на кампанията  “Спечели покана за MTV Varna Beach”!

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Промоционалната игра („Промоция“) се организира под името “Спечели покана за MTV Varna Beach”. Промоцията се организира на територията на Република България. Срок на промоцията: 07.06.2017г. – 05.07.2017година.

Взимайки участие в провеждащата се промоция,  участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на промоционални игри (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА

 1. Организатор на промоцията.

Промоцията се провежда в търговски обекти на територията на Република България от “Сарантис България” ЕООД, ЕИК 831542220, гр. София, бул. Ботевградско шосе No. 247.

 1. Участници в промоцията

В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията обхваща периода: 07.06.2017г. – 05.07.2017г., като в този период ще има промоционални екипи и рекламни материали, комуникиращи промоционалната активност в търговските обекти, които са включени в промоцията.

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В промоцията има право да участва физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.

За участие в кампанията участникът трябва да изпълни следните условия:

Участникът трябва да закупи 1 кен MTV UP!  и да изтегли скреч карта от промо екипа  или на каса или на гише информация на съответния търговски обект.  Ако участникът спечели кен MTVUP!, ще го получи веднага на място в търговския обект. Ако спечели покана за MTV PRESENTS VARNA BEACH, участникът запазва печелившата карта и попълва регистрационна форма в обекта, за да може организаторите да се свържат с него за предоставянето на наградата.

V. НАГРАДЕН ФОНД

Наградите в промоцията са 38 покани за MTV Presents Varna Beach  и 1728 кена MTV UP. Промоцията е валидна до изчерпване на наградите. Наградите не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.

VI. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. 1. Крайният срок за доставка на всички определени и изтеглени от промоцията награди е 5(пет) работни дни, считано от деня, в който на Организатора е бил предоставен адрес за доставка от страна на Участника по реда на Раздел IV от настоящите Правила.
 2. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, изтеглен като резерва.
 3. 2.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на печалившата скреч карта, документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
 4. 2.5. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни на всички Участници в промоционалните игри са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от организатора или от определено от него обработващо данните лице.

Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са:

– за провеждане на игрите;

– за доставяне на спечелени награди.

Данните се пазят за срок до 6 месеца след края на промоцията.

 1. Участниците имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг. Участниците ще бъдат уведомени преди личните им данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като те имат право да възразят срещу такова разкриване или използване. Участниците са с право на достъп до личните им данни, по реда предвиден в ЗЗЛД, както и да искат заличаване, коригиране или блокиране на техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
 2. Спечелилите награди участници дават съгласието си техните имена и снимки да бъдат използвани за целите на обявяване на печелившите, както и за рекламна цел.
 3. Организаторът се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоцията може да бъде прекратена преди изтичане на обявения краен срок в някой от следните случаи:

– по инициатива на Организатора, без да е необходимо да посочва причина за това;

– при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат, на което Организаторът  по независещи от него причини не могат да продължа настоящата Промоция.

– при наличие на законово или административно ограничение или действие на трето лице, което затруднява или прави невъзможно продължаването и/или реализирането на Промоцията.

Организаторът не носи отговорност за прекратяването на Промоцията.

 1. Всеки участник има право до изтичане на срока на Промоцията, да прекрати участието си в нея без да посочва причини за това, като в този случай е необходимо единствено участникът да се свърже с и изрично да уведоми Организатора, че желае да прекрати участието си в Промоцията.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в някоя от организираните промоционални игри, както и по време на събитието MTV Presents Varna Beach.

2. Организаторът не носи  отговорност за предоставяните награди. Същите се предоставят, съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

3. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства,които възпрепятстват използването на наградата.

 1. 4. Промоцията се урежда съгласно законите на Република България.

 

Пожелаваме ви успех!